Privacy

DATA                                        07.05.2024    

   

ELABORAT                               Echipa DPO – Oana-Elena Ursu, Raluca-Livia Apostu


VERIFICAT SI APROBAT           Director General – Antonino Bicchieri


POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - PPD

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016 și a început să producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

 PPD explică practicile ECC S.R.L. (în continuare denumită “ECC”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către ECC.Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ECC se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care ECC operează.

                                                        

CINE SUNTEM?

Suntem ECC S.R.L., o societate cu sediul social în Jud. Iași, Mun. Iași, Str. Sf. Lazar, nr. 66A, Et. 8, Biroul nr. 3, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/1592/2014 și cod unic de înregistrare RO33698792.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este ECC.

 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

ECC, în calitate de operatori, a desemnat echipa formată din Oana-Elena Ursu și Raluca-Livia Apostu, în calitate de Responsabili cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

 

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta PPD, utilizând datele de contact de mai jos:

Nume DPO: Oana-Elena Ursu

E-mail DPO: oana.ursu@fire.eu


Nume DPO: Raluca-Livia Apostu

E-mail DPO: livia.apostu@fire.eu

Adresă de corespondență DPO: Jud. Iași, Mun. Iași, Str, Sf. Lazăr, nr. 66A, Et. 8, Biroul nr. 3.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate prin intermediului paginii www.europeancollectorcenter.eu sunt următoarele: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, funcția, imaginea.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR vor fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

2. În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR vor fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

3. În scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță - Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Astfel, prelucrăm datele salariaților noștri în scop de promovare a activității comerciale pe care o prestăm.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care ECC le prelucrează:

 

1.  Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției "Contul meu”.

3.  Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

4.  Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică ECC) să verifice corectitudinea Datelor;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (de exemplu, ECC) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz ECC) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (ECC) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7.  Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de ECC.

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

10.  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ECC le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul ECC. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

ECC se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

1.  Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

2.  Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3.  Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4.  Corecte și actualizate;

5.  Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6.  Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

ECC va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.      

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul www.europeancollectorcenter.eu, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a ECC.

 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care ECC colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai ECC.

Cu toate acestea, ECC a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

 De asemenea, este posibil ca ECC să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu ECC, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

 

PROCESAREA ORICĂROR ALTE DATE PE CARE NI LE FURNIZAȚI

ECC va folosi informațiile pe care le furnizați, prin transmitere directă sau indirectă sau prin aducerea la cunoștința publicului, în format electronic sau material, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră sau de a vă contacta, de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente desfășurate în legătură cu activitatea ECC, doar atunci când avem consimțământul dumneavoastră expres.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal în modalitățile descrise mai sus înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a ECC.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către ECC vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru ECC de a proceda în acest mod.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

ECC poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

 Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 

1. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 2 ani de la ultima corespondență trimisă;

 

2. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 2 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

 

3. În cazul în care datele dumneavoastră au fost prelucrate ca urmare a unui interes legitim al ECC păstrăm datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii interesului nostru legitim dar nu mai mult de 2 ani de la prima interacțiune cu dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

 

2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.

 Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de ECC ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE, în alte țări decât țara în care locuiți sau în afara spațiului SEE, în scopurile descrise în această politică.

La acest moment ECC nu procedează la transferul, stocarea sau prelucrarea datelor dumneavoastră în UE, în alte țări decât țara în care locuiți sau în afara spațiului SEE, însă în condițiile în care o vom face vă asigurăm că utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

ECC a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii ECC, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ECC sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.


 ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului ECC.

 Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici? Vom afișa pe www.europeancollectorcenter.eu o informare cu privire la modificarea PPD.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul ECC dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

 Termenii PPD se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale echiperi noastre de DPO.